1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Dec. 3];27(3). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483