1.
สมกำลัง พ, ไชยสิทธิ์ ย. แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Feb. 5];27(4):16-25. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488