1.
จิรวัฒน์กุล ศ, ส่งวัฒนา ป, รุ่งเรืองกลกิจ ส, ฟองแก้ว ว, เดียวอิศเรศ ว, สินธุ ศ, ชินลํ้าประเสริฐ น. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2022 May 19];27(4):26-42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497