1.
บุญนันท์ จ, จันทนยิ่งยง จ, พิมลศานติ์ ร, อัศวมงคลกุล อ, บุญนุช ช. การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Jan. 29];27(4):123-37. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522