1.
อรรจน์สาธิต พ, สินธุ ศ, ต่อสกุลแก้ว ท, เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง. TJNC [Internet]. 2016 Nov. 2 [cited 2022 Aug. 14];31(3):110-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829