1.
รัตนมงคล ช, สินธุ ศ, ต่อสกุลแก้ว ท, ไอรมณีรัตน์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. TJNC [Internet]. 2016 Nov. 1 [cited 2023 Feb. 2];31(3):97-109. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337