1.
นิลมานัต ก, มัชฌิม เ, มานะสุรการ จ, คงสุวรรณ ว, มีสุนทร ก, พรหมพาหกุล ช. การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context. TJNC [Internet]. 2016 Oct. 31 [cited 2022 Sep. 30];31(3):37-52. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448