1.
เผือกเทศ ศ, สวัสดิพานิช น, เขษมโอภาส เ, โลหาชีวะ ส, ทองไพบูลย์ พ, โรจนประเสริฐ พ, จันทร์ขาว ช, รอยกุลเจริญ ว, สริยาภรณ์ อ, เชาวน์เมธากิจ ช. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. TJNC [Internet]. 2017 Jun. 8 [cited 2023 Feb. 9];32(1):94-114. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190