1.
สิริคุตจตุพรก, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients. TJNC [Internet]. 2017Jun.8 [cited 2020Sep.23];32(1):81-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615