1.
ดวงจันทร์น-, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. TJNC [Internet]. 2017Aug.31 [cited 2020Jun.3];32(2):65-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/87619