1.
ราชวงศ์ ว, ฉายพุทธ ป, กิมปี ส, เอี่ยมวนานนทชัย น. ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. TJNC [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2023 Jan. 29];28(1):34-48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857