1.
นิลมานัต ก, นาคะ ข, คงอินทร์ ว, แซ่จิว เ, ไชยลังกา พ, บุญพัฒน์ ป. ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. TJNC [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2022 Sep. 30];28(1):75-84. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987