1.
นิ่มทัศนศิริ อ, ฉายพุทธ ป, โตสิงห์ อ, สนั่นศิลป์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง. TJNC [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2023 Jan. 27];28(1):111-23. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021