1.
บุญเชียง ว, เตือนราษฎร์ ว, ฟองแก้ว ว, กลั่นกลิ่น พ. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. TJNC [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2023 Feb. 5];28(1):124-37. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025