1.
วาณิชย์กุล น, พึ่งผาสุก ส, ต่อสกุลแก้ว ท, อุทริยะประสิทธิ์ เ. ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2024 Apr. 17];32(2):111-25. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332