1.
แก้วแสง พ, อิสระมาลัย แ. การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก. TJNC [Internet]. 2017 Nov. 19 [cited 2022 Oct. 1];32(3):91-103. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502