[1]
ศิริบุญฤทธิ์ ส. 2014. Intractable bladder hemorrhage. Insight Urology. 35, 2 (Dec. 2014), 41–52.