ศิริบุญฤทธิ์ ส. (2014). Intractable bladder hemorrhage. Insight Urology, 35(2), 41–52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/63049