ศิริบุญฤทธิ์ สาธิต. “Intractable Bladder Hemorrhage”. Insight Urology 35, no. 2 (December 1, 2014): 41–52. Accessed May 19, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/63049.