ระมาตร์ ภควัฒน์. “Surgical Treatment of Post Radical Prostatectomy Stress Urinary Incontinence”. Insight Urology 34, no. 1 (June 1, 2013): 49–54. Accessed May 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/63152.