ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสมาชิก ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

https://drive.google.com/file/d/1XeFhNr31hiMhJppUosr0Jf1Gp-hOHFmD/view?usp=sharing