จิตต์จำนงค์ เ. (2001). Editor’s note. Thai Dental Public Health Journal, 6(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/213429