[1]
สูฝน ภ. 2020. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารโรคเอดส์. 32, 1 (ม.ค. 2020), 1–14. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2020.1.