[1]
บำรุงศักดิ์ บ. , ภูมินิยม ศ. และ เหลืองประสิทธิ์ ร. 2020. การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. วารสารโรคเอดส์. 32, 1 (ก.พ. 2020), 28–41. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2020.3.