[1]
กลัดพ่วง บ., ยุงไธสง ช. และ กมลวัทน์ ผ. 2021. อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA). วารสารโรคเอดส์. 33, 1 (มี.ค. 2021), 21–35. DOI:https://doi.org/10.14456/10.14456/taj.2021.3.