[1]
รัศมี อ. และ รัตนเลิศนาวี จ. 2019. การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา. วารสารโรคเอดส์. 31, 1 (มี.ค. 2019), 9–20. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.2.