[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ. 2021. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564. วารสารโรคเอดส์. 33, 1 (มี.ค. 2021), 1–35.