[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ. 2021. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564. วารสารโรคเอดส์. 33, 2 (พ.ค. 2021), 36–101.