[1]
พฤฒิสืบ ก. 2021. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต. วารสารโรคเอดส์. 33, 3 (ก.ย. 2021), 139–150. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2021.12.