[1]
พันธ์เพชร ส. 2022. การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. วารสารโรคเอดส์. 34, 1 (ม.ค. 2022), 20–34. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2022.2.