[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ. 2021. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555. วารสารโรคเอดส์. 24, 1 (ก.ค. 2021), 1–55.