[1]
จันทรธานีวัฒน์ เ. , ชนะแก้ว ภ. , อุดม ธ. และ ทาริยะอินทร์ อ. 2021. ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง. วารสารโรคเอดส์. 24, 1 (ก.ค. 2021), 1–8.