[1]
ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. , พึ่งสำราญ ด. , ฮะวังจู ด. , ตะเพียนทอง ค. และ จันทร์แย้ม ส. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง. วารสารโรคเอดส์. 34, 1 (ม.ค. 2022), 58–69. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2022.5.