[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ. 2021. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564. วารสารโรคเอดส์. 33, 3 (ก.ย. 2021), 102–164.