[1]
อัมพวา ภ. 2019. ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา. วารสารโรคเอดส์. 31, 1 (มี.ค. 2019), 21–31. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.3.