[1]
คูวิวัฒนชัย พ. และ มอโท ส. 2021. การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารโรคเอดส์. 31, 1 (ก.ย. 2021), 32–39. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.4.