[1]
พูลเกษร ส. และ ธไนศวรรยางกูล ส. 2021. ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553. วารสารโรคเอดส์. 31, 2 (ก.ย. 2021), 55–69. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.6.