[1]
ธารณธนบูลย์ ว. 2021. การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารโรคเอดส์. 31, 2 (ก.ย. 2021), 70–84. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.7.