[1]
ตั้งปฐมวงศ์ ณ. 2021. การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ. วารสารโรคเอดส์. 31, 3 (ก.ย. 2021), 103–115. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.8.