[1]
นามวงศ์ ถ., คำพัฒน์ ส. และ ปรัชญคุปต์ ป. 2021. อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร. วารสารโรคเอดส์. 31, 3 (ก.ย. 2021), 116–124. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.9.