[1]
ผานะวงค์ น. 2021. ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562. วารสารโรคเอดส์. 31, 3 (ก.ย. 2021), 125–141. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.10.