[1]
สองทิศ ร. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง. วารสารโรคเอดส์. 31, 3 (ก.ย. 2019), 142–153. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2019.11.