[1]
วารสารโรคเอดส์ 2022. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565. วารสารโรคเอดส์. 34, 2 (พ.ค. 2022), 70–143.