[1]
จิรวัฒนะไพศาล ธ. 2023. ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. วารสารโรคเอดส์. 35, 1 (เม.ย. 2023), 52–59. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2023.5.