[1]
ลำใย ส., ปันคำ ท., วงค์กัญญา ร., บาริศรี ศ., พุทธเจริญ โ., สุภารักษ์ ส., อุ่นผล เ., ธรรมชาติ น. และ โรจนวิวัฒน์ อ. 2023. การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย. วารสารโรคเอดส์. 35, 2 (ส.ค. 2023), 69–85. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2023.7.