[1]
สมแวง อ., พึ่งสำราญ ด., พันพึ่ง ส., ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. และ สกุลทักษิณ พ. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ. วารสารโรคเอดส์. 35, 2 (ส.ค. 2023), 86–100. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2023.8.