[1]
ปฐวีศรีสุธา ป. 2023. การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564. วารสารโรคเอดส์. 35, 2 (ส.ค. 2023), 101–112. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2023.9.