(1)
บำรุงศักดิ์ บ. .; ภูมินิยม ศ.; เหลืองประสิทธิ์ ร. . การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia Trachomatis ด้วยวิธี in-House Real-Time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. Thai AIDS Journal 2020, 32, 28-41.