(1)
กลัดพ่วง บ.; ยุงไธสง ช. . . . . .; กมลวัทน์ ผ. . . . อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA). Thai AIDS Journal 2021, 33, 21-35.