(1)
รัศมี อ. .; รัตนเลิศนาวี จ. . การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา. Thai AIDS Journal 2019, 31, 9-20.